iranzamin22.ir

پرتال تفریحی

» کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید


کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا 

خواب ها عمدتا تعبیر دارند و رازهایی رابه مـا میگویند، مـا خواب هاي عادی را طبق معمول بـه یاد نمی آوریم اما بعضی خواب ها همیشه در خاطرمان می‌ماند، همه ی مـا خواب هایي رابه یاد داریم کـه ممکن اسـت ۱۰ سال پیش دیده باشیم اما در حافظه مان حک شده اند. دراین مقاله از مجله پارس ناز کابوس ها و خواب هایي را تحلیل می‌کنیم کـه همه ی دارای معنای خاصی هستند. با مـا همراه بمانید.

 

تعبیر خواب کابوس مار

کابوس مربوط بـه مارها میتواند معانی زیادی داشته باشد. رایج ‌ترین معنی آن شفا و تحول اسـت «بخاطر این‌کـه مارها پوست می اندازند».

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

هم چنین می تواند بـه معنی آن باشد کـه با وضعیت دشواری روبه‌رو هستید یا سمبل یک شخص مذکر جذاب یا تهدید کننده باشد.

 

تعبیر خواب غرق شدن

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

رویای غرق شدن میتواند نشانه‌ي کشمکشی در زندگیتان باشد. اینگونه کابوس‌ها طبق معمول برای کسانی رخ میدهند کـه احساس میکنند زیر بار احساسات غرق شده‌اند و ممکن اسـت مسائل سرکوب شده‌اي در زندگی داشته باشند. این مشکل میتواند بـه شغل، خانواده، رابطه و … آن‌ها مربوط شود.

 

تعبیر خواب کابوس پیکرهای تیره

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

رویای اشکال و پیکرهای تیره ممکن اسـت بـه معنی آن باشد کـه درباره‌ي آینده‌ي خود تردیدهایی دارید. اجماع عمومی بر آن اسـت کـه این رویا طبق معمول وقتی ظاهر میشود کـه شخص در حال تجربه‌ي تغییر قابل توجهی اسـت.

 

تعبیر خواب رویای از دست رفتگان

یکی از کابوس‌هاي بسیار رایج، رویای از دست رفتگان اسـت کـه می تواند تعبیرهای بسیاری داشته باشد. بعضی از رایج ‌ترین تعبیرها بـه ابعاد از دست رفته‌ي زندگیتان مربوط می شوند یعنی چیزی کـه در زندگی از دست داده‌اید.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

هم چنین این رویاها میتوانند بـه مرگ احساسات مربوط بـه یک رابطه اشاره داشته باشند: عواطفی کـه بـه دنبال تغییرات بزرگ در زندگی‌ برای شـما رخ می دهند مانند از دست دادن دلدار، شغل، فرزند و غیره یا میتوانند حتی نشانه‌اي از خبری غیرمنتظره باشند.

 

تعبیر خواب گیر افتادن

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

تعبیر کابوس‌هاي مربوط بـه گیر افتادن نسبتا ساده و سر راست اسـت. این رویا طبق معمول بـه یک وضعیت در زندگی واقعی اشاره دارد کـه در آن گرفتار شده‌اید. این وضعیت می تواند یک رابطه، کار بی‌ثمر، یا مشکلی باشد کـه راه‌حل کاملا روشنی برای آن وجود ندارد.

 

تعبیر خواب کابوس عنکبوت

بسته بـه فضا و بافتار رویا، کابوس عنکبوت‌ها میتواند معانی بسیاری داشته باشد. عموما، دیدن عنکبوت در رویا‌ي‌تان حاکی ازآن اسـت کـه خودتان را نسبت بـه یک وضعیت بیگانه می دانید یا ممکن اسـت سعی داشته باشید از چیزی دوری کنید. عنکبوت هم چنین میتواند سمبل قدرت زنانه یا مادری بردبار در زندگیتان باشد.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

تعبیر دیگر آن بـه توانایی تار تنیدن عنکبوت مربوط میشود. این تار تنیدن بعنوان روشی برای فریب بـه حساب آورده و بـه این نحو تعبیر میشود کـه سر شخصی کـه رویا را میبیند کلاه گذاشته میشود و فریب میخورد یا خود آن شخص در حال انجام تقلب و فریب‌کاری اسـت.

 

تعبیر خواب تیر خوردن

مشابه کابوس‌هایي کـه بـه آن‌ها اشاره کردیم، تیر خوردن میتواند بسته بـه بافتار و فضای رویا معانی مختلفی داشته باشد. بطور کلی، تیر خوردن اغلب نشانه‌ي آن اسـت کـه شـما درباره‌ي یک نوع تقابل و رویارویی نگران هستید. ممکن اسـت رویارویی با دلدار، همکار یا دوست‌تان باشد، یا میتواند درباره‌ي هر مسئله‌اي باشد کـه سعی کرده اید ازآن اجتناب کنید.

 

اگر خواب ببینید در میدان جنگ تیر می خورید، این می تواند بازتاب تجربه‌اي در گذشته یا اختلاف نظر و تضاد با یک سیاست بخصوص باشد. اگر تیر بـه گردن‌تان بخورد، معنی‌اش میتواند آن باشد کـه ذهن و قلب‌تان باهم در تضاد مستقیم هستند یا می تواند هم چنین بـه شخصی اشاره داشته باشد کـه برای‌تان استرس زیادی ایجاد میکند.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

این ها چیزی بجز اصول اولیه نیستند، فضاها و بافتارهای بسیار بیشتری وجود دارند کـه میتوانند معنی این رویا را تغییر بدهند مانند با گلوله مردن، دیدن تانک‌ها بـه هنگام تیر خوردن، و حتی تیر خوردن با کمان.

 

تعبیر خواب سقوط کردن

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

چـه از فراز یک آسمان خراش باشد، یا یک درخت یا صخره، رویای سقوط کردن طبق معمول نشان از عدم امنیت یا نگرانی درباره‌ي وضعیتی در زندگیتان دارد. از طرف دیگر، کسانی کـه بخاطر نمی‌آورند خواب سقوط دیده باشند کسانی هستند کـه در زندگی واقعی از تغییرات ترسی ندارند.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

دیدن این خواب کـه خانه‌اي آتش گرفته اسـت نشان میدهد بهتر اسـت تا حد ممکن بـه فکر تغییرات شخصی باشید. اگر مرتبا خواب می بینید خانه‌تان آتش گرفته اسـت، پس ممکن اسـت آماده‌ي تغییرات نباشید ودر تلاش برای پیشگیری از رخداد آن‌ها باشید.

 

تعبیر خواب برهنه شدن در خواب

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

کسانی کـه مدام خواب ناخوشایند لخت شدن را می بینند ممکن اسـت در زندگی واقعی‌شان احساس آسیب‌پذیری یا ناامنی کنند یا احتمالا بخاطر کاری کـه در گذشته انجام داده‌اند یا چیزی کـه گفته‌اند از خودشان خجالت می کشند.

 

تعبیر خواب مرگ بستگان

اکثر تعابیر مربوط بـه مرگ بستگان «بـه خصوص والدین» در رویا حاکی از هشدار درباره‌ي یک دردسر اسـت. باوجود این، این رویاها ممکن اسـت گاهی بـه شخصی کـه خواب می بیند کمک کنند آرامش درونی و اعتماد بـه نفس‌اش رابه دست آورد یا حتی بر اوضاع کسب و کار و رفاه خانواده تاثیر بگذارند.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

عبیر دیگر بـه احساسات سرکوب شده‌ي گناه و تقصیر بخاطر وقت نگذراندن با بستگان یا نگرانی از وضع رفاه آن‌ها مربوط می شود.

 

تعبیر خواب تعقیب شدن

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

تعقیب شدن توسط کسی یا چیزی در خواب، کابوسی بسیار رایج اسـت. این کابوس طبق معمول نشانه‌ي نگرانی درباره‌ي کار نیمه‌تمامی اسـت کـه دارید یا ترس از چیزی کـه در گذشته اتفاق افتاده اسـت. هم چنین می تواند بـه معنی آن باشد کـه از مسئله‌اي یا شخصی دوری و اجتناب میکنید.

 

تعبیر خواب خیانت کردن یا مورد خیانت قرار گرفتن

مورد خیانت قرار گرفتن در خواب می تواند چنان واقعی بنظر برسد کـه گاهی آدم‌ها در بیداری هم شریک جنسی‌شان رابه آن متهم می کنند. این کابوس‌ها بسیار مغشوش کننده و پریشان‌‌اند اما طبق معمول فقط نشانه‌ي ترس از مورد خیانت قرار گرفتن هستند تا سندی بر رخداد واقعی آن.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

اگر در خواب، شـما شخصی باشید کـه خیانت می کند، این امر میتواند نشانه‌ي گناه و خیانتی باشد کـه ممکن اسـت تا حدودی در امانت «حق» خود کرده باشید «نه الزاماً خیانت بـه یک شخص».

 

تعبیر خواب دیدن خون در خواب

طبق معمول خون بعنوان منبع حیات درنظر گرفته می شود و اغلب در رویاهای‌مان نیز – فارغ ازآن کـه چقدر وحشتناک ممکن اسـت بنظر برسند- نمایانگر همین موضوع اسـت.

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

همان‌ طور کـه احتمالا تا این جا انتظار داشته‌اید، معنی خون بـه فضا و بافتار رویا بستگی دارد. رویا‌هاي خشن و خونین ممکن اسـت نشانه‌ي یک تحول عاطفی باشند یا رها سازی خشم فروخورده و سرکوب شده. این رویا میتواند نشانه‌ي مورد سوء استفاده واقع شدن در بیداری باشد. از طرف دیگر، دیدن خون قاعدگی در خواب میتواند سمبل باروری و انرژی زنانه باشد.

 

تعبیر خواب کابوس مرگ

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

خواب مرگ دیدن«بخصوص مرگ خودتان» می تواند هشدار دهنده باشد. باوجود این، معنی آن الزاماً بد نیست. البته همه ی چیز بـه فضا و بافتار آن بستگی دارد اما طبق معمول مرگ سمبل پایان چیزی اسـت. این چیز می تواند شغل، یک دوره، یا حتی یک رابطه باشد.

 

تعبیر خواب افتادن دندان

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

خواب از دست دادن دندان ممکن اسـت بـه ترسناکی سایر کابوس‌ها نباشد اما رویایی بسیار رایج و کاملا بدیمن اسـت. در واقع، خواب از دست دادن دندان ممکن اسـت نشانه‌ي اضطراب، درماندگی و احتمالا حتی حالات افسردگی باشد.

 

تعبیر خواب توفان

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

خواب توفان دیدن نشانگر وضعیتی اسـت کـه بـه طرز قابل توجهی آشفته و درهم اسـت. متوجه می شوید کـه در حال تجربه‌ي آشفتگی، خشم یا عصبانیت هستید. دیدن توفان در خواب هم چنین میتواند بـه معنی آن باشد کـه شـما یا شخص دیگری ممکن اسـت درباره‌ي چیزی بسیار ناراحت باشید.

 

تعبیر خواب آسیب دیدگی

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

اگر خواب ببینید کـه مصدوم یا مجروح می شوید، ممکن اسـت در زندگی شخصی‌تان مشکلاتی داشته باشید. کابوس‌هایي کـه شامل تصادفات، مجروح شدن یا نقص عضو میشوند می توانند بـه معنی آن باشند کـه مغزتان سعی دارد بشما درباره‌ي آسیب احتمالی کـه لازم اسـت بـه آن توجه شود هشدار بدهد.

 

تعبیر خواب آخر الزمان

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

سناریوهای آخرالزمانی در رویاها و خواب‌ها آن‌قدرها کـه بنظر میرسد نادر نیستند. اگر خواب ببیند کـه جهان نابود می شود «چـه با سونامی عظیم، شهاب آسمانی، یا زمين لرزه»، ممکن اسـت در زندگی‌ واقعی‌تان تغییر قابل توجه و تاثیر گذاری در حال رخ دادن باشد.

 

تعبیر خواب خون‌ آشام‌ها

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

دیدن خون آشام در خواب نمایانگر جنبه‌اي از شخصیت‌تان اسـت کـه می تواند انرژی و پویایی شـما و یا آدم‌هاي اطراف‌تان را تخلیه کند. کابوس خون‌آشام ممکن اسـت بـه مسائلی اشاره داشته باشد کـه از خودآگاه شـما پنهان مانده‌اند.

 

تعبیر خواب از دست دادن یک قرار مهم

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

دیر رسیدن یکی از ۱۰ رایج ‌ترین موضوع خواب اسـت. کابوس‌هاي مربوط بـه از دست دادن جشن عروسی، پرواز یا هر رویداد خاص دیگری در آدم‌هایي کـه زندگی پر سرعت و پر استرسی دارند کاملا عادی و معمول اسـت. این کابوس‌ها اغلب بـه نگرانی از شکست یا ناتوانی در انجام کارها مطابق انتظار مربوط می شوند.

 

تعبیر خواب کابوس هیولاها

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

آدم‌هاي بسیاری وجود دارند کـه مرتبا کابوس هیولاها را می بینند. اما حتی وحشتناک‌ترین هیولاها هم ممکن اسـت فقط نمایانگر مسائل و سختی‌هایي باشند در زندگی واقعی با آن‌ها روبه‌رو هستیم.

 

تعبیر خواب فریاد خاموش

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

رویایی کـه در آن تا می توانید بلند فریاد میزنید اما هیچکس صدای شـما را نمیشنود کابوس رایج و مشوش‌کننده‌ي دیگری اسـت. این رویاها طبق معمول برای کسانی اتفاق می‌افتند کـه احساس میکنند در زندگی واقعی کسی صدای‌شان را نمی شنود. این کابوس هم چنین میتواند انعکاسی از نا امیدی و درماندگی در وضعیتی مشخص باشد.

 

تعبیر خواب فلج شدن در خواب

کابوس هایی که باید تعبیر آنها را بدانید | کابوس های رایج و با معنا |معنی انواع تعبیر خواب

فلج شدن در خواب نشان میدهد کـه شـما احساس می کنید در زندگی واقعی در وضعیتی سخت گرفتار شده‌اید. بهتر اسـت از خودتان بپرسید چگونه ممکن اسـت خودتان را فلج کرده باشید «کاری کـه شـما رابه دردسر انداخته و گرفتار کرده کدام اسـت» و اقدام لازم را برای رها شدن از این وضعیت راکد انجام دهید.

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.